Skip to content

Government Data and

Technology Portal

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐด้านการเกษตร และ พอร์ทอลด้านเทคโนโลยี IoT เพื่อช่วยเให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงเข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้สะดวก และนำข้อมูลไปใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ต่อไป

378

ชุดข้อมูล

6

องค์กร

11

กลุ่ม

unsplash_EUsVwEOsblE unsplash_vtg8tAdoWVQ
unsplash_RDolnHtjVCY

-- Big Data

คลังข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data)

คลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทำหน้าที่เป็น Platform เชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลด้านการเกษตรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลทรัพยากรน้ำข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำข้อมูลภาพของโรคพืช ข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก ฯลฯ เพื่อสร้างโมเดลและทำนายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เฝ้าระวังการระบาดโรคและแมลงที่หลากหลายชนิด ตอบโจทย์ความแม่นยำระดับพื้นที่ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตยกระดับรายได้เกษตรกร

  • ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่สำหรับการตรวจสอบสุขภาพพืช
  • การพยากรณ์ผลผลิตพืชและการดูแลสิ่งแวดล้อม
  • ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล จัดทำบัญชีข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยตามระดับชั้นความลับทั้งข้อมูลย้อนหลังในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • สร้างโอกาสของการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

(Open Innovation) สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา และผู้สนใจนำไปวิเคราะห์เพื่อหาบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรหรือสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

-- Update Data --

ข้อมูลที่อัพเดทล่าสุด

-- Statistical data --

สถิติการใช้งาน

มีคนดูทั้งหมด

82988 ครั้ง

มีคนลงทะเบียน

870 คน