พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
    พันธุ์ข้าวที่อยู่ในโปรแกรม Germplasm Rice Gene Discovery มาทาการทดลองและเก็บค่า phenotype ซึ่งรูปแบบของการเก็บข้อมูลจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเป็นข้อมูลดิบจากแปลง (Plot data)...

    4 recent views
  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ / 3 พฤศจิกายน 2565
    โครงการที่เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวที่เป็น germplasm จะเก็บลิสต์ของพันธุ์ข้าวแยกตาม source ของเมล็ดที่ห้องปฏิบัติการฯได้รับมาเพื่อจัดเก็บและเพาะขยายเพื่อใช้ในการทดลอง

    11 recent views