เซนเซอร์

ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things system (IoT\r\nsystem)) สําหรับเกษตรอัจฉริยะ (smart agriculture) ครอบคลุม อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart devices) อุปกรณ์รับรู้\r\n(sensor) อุปกรณ์ขับหรืออุปกรณ์ดําเนินงาน (actuator) และโปรแกรมประยุกต์ (application) ต่าง ๆ ที่ประกอบ\r\nรวมกันเป็นระบบ IoT